Hisense

47 Kibbutz Galuyot St. Tel-Aviv

Kab Kem Restaurant
Lincoln 9, Tel Aviv